„Katolicki Komentarz do Pisma Świętego – Ewangelia wg św. Jana” w mediach

„Katolicki Komentarz do Pisma Świętego – Ewangelia wg św. Jana” w mediach

Informacje na temat IV tomu cenionej serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego ukazały się m.in.:

w tygodniku „Idziemy” oraz na stronie idziemy.pl:

Dominikańskie Wydaw­nictwo W drodze podję­ło się nie lada przedsięwzię­cia opublikowania 17 tomów komentarzy do Nowego Te­stamentu. Po komentarzach do Ewangelii Mateusza, Mar­ka i Łukasza obecnie czytelnik dostaje do rąk komentarz do Ewangelii według św. Jana.

Jak zaznaczają wydawcy, adresatami książki są zarówno duszpasterze, jak również oso­by szukające pomocy w oso­bistej lekturze Slo\\a Bo/ego. Wydawcy zapewniają: „Choć piszemy z perspektywy wia­ry katolickiej i z myślą o kato­lickich czytelnikach, zdajemy sobie bardzo dobrze sprawę ze skarbów, jakie odnajdu­jemy, studiując Pismo razem z naszymi przyjaciółmi nie­katolikami, a także ucząc się od nich. Mamy nadzieję, że wszyscy czytelnicy odnajdą na tych stronicach wiele rzeczy wartościowych i budujących”.

We wstępie od redakto­rów tomu czytamy: „Seria Ka­tolicki Komentarz do Pisma Świętego powstała, by po­móc w posłudze Słowa Bo­żego w życiu i misji Kościoła. Od czasów Soboru Waty­kańskiego II wśród katoli­ków narasta głód dogłębnego badania Pisma, w sposób od­słaniający jego związki z litur­gią, ewangelizacją, katechezą, teologią oraz z życiem osobi­stym i wspólnotowym. Seria ta odpowiada na to pragnie­nie, dostarczając przystępne, a zarazem treściwe komenta­rze do każdej księgi Nowego Testamentu, opierając się za­równo na najlepszych współ­czesnych badaniach biblijnych, jak i na bogatym skarbcu tra­dycji Kościoła”.

Jednym z niezwykle kom­petentnych autorów książki jest zmarły w 2017 r. Francis Martin Ministries – biblista, który doktorat uzyskał w Pa­pieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (Biblicum), zało­żył Father, wykładał na Uni­wersytecie Gregoriańskim

w Rzymie, w Ecole Biblique et Archeologique w Jerozo­limie, a następnie został pro­fesorem w Dominican House of Studies. Drugi z autorów, William M. Wright IV. po­siada doktorat z teologii uzy­skany w Emory University, jest badaczem Nowego Te­stamentu specjalizującym się w pismach Janowych, profe­sorem teologii na Uniwersy­tecie Duquesne w Pittsburghu w Pensylwanii, członkiem Stu-diorum Novi Testamenti So-cietas, autorem m.in. Rhetoric and Theology. Figurai Reading of John 9. Jest także tercja-rzem dominikańskim.

Wczesna tradycja chrześci­jańska identyfikuje Ewange­lię Jana jako ostatnią z czte­rech, a badacze zwykle datują jej powstanie na 90 rok n.e. Ta księga biblijna jest prze­sycona światem żydowskim pierwszego wieku. W niektó­rych miejscach uzupełnia dane historyczne z poprzednich Ewangelii. Dotyczy to zwłasz­cza mów Jezusa wygłoszonych w Jerozolimie.

Patronat nad książką, która godna jest polecenia wszyst­kim poważnie traktującym Stówo Boże, objął m.in. tygo­dnik „Idziemv”./wś

na portalu lubimyczytac.pl, Danuta Szelejewska:

Biblia jest odpowiedzią na poszukiwanie Boga przemawiającego do człowieka poprzez swoje słowo. By mogło ono być wcielone w życie, musi zostać właściwie zrozumiane. Owego odpowiedzialnego zadania podjęło się Wydawnictwo W drodze, oddając do rąk czytelnika Ewangelię według św. Jana, czwarty tom serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego. Publikacja ta jest teologiczną interpretacją życia Chrystusa a skomponowana została w sposób ułatwiający przyjęcie przez odbiorców jej duchowego znaczenia. Skupiając się na Bogu trwającym w nierozerwalnej łączności z Synem, pokazuje odwieczną miłość do człowieka (aż po krzyż).

Analizie został poddany tekst całej Ewangelii. Schemat szczegółowy obejmuje „Prolog” oraz dwadzieścia jeden części (od Słowa do Kościoła). Każdemu elementowi schematu przyporządkowano odpowiednie sigla. Kolejno następującym po sobie fragmentom nadano stały układ. Bezpośrednio po zanotowaniu ogólnego tytułu podano siglum. Po krótkim wprowadzeniu zacytowano fragment Ewangelii (zapisano go czerwoną czcionką), a po nim zamieszczono listę odnośników do miejsc, w których dany fragment został wykorzystany (ST, NT, KKK, Lekcjonarz). Wiele miejsca zajmuje szczegółowa egzegeza, gdzie zwroty dosłowne (pochodzące z zacytowanego wcześniej fragmentu) zaznaczono wytłuszczoną czcionką. Podano również odsyłacze (zob.) do innych Ksiąg Starego- i Nowego Testamentu. Sigla biblijne zapisano na marginesach oraz u góry stron (również czerwoną czcionką). W niektórych miejscach dodano sekcję „Rozważanie i zastosowanie praktyczne”, stanowiącą najlepsze przeniesienie słowa Bożego do codziennego życia. W tekstach zatytułowanych „Tło biblijne” zebrano informacje historyczne, literackie oraz teologiczne, natomiast Żywa tradycja zestawia cytaty zaczerpnięte z dokumentów kościelnych oraz pism ojców Kościoła.

Pomocą służą obszerne przypisy (wyjaśniające oraz bibliograficzne), sugerowane lektury, alfabetyczny słowniczek, indeks tematów duszpasterskich, indeks tekstów wyróżnionych, wykaz skrótów i oznaczeń, zestawienie Ksiąg Starego- i Nowego Testamentu oraz mapa Palestyny w czasach Zbawiciela. Tekst wzbogacają pochodzące z wielu źródeł, dokładnie opisane czarno-białe ilustracje (ich spis zamieszczono na końcu książki). Układ stron jest przejrzysty, łatwo znaleźć interesujący fragment. Język przekazu – choć specjalistyczny – jest całkowicie przystępny.

Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego spotka się z uznaniem nie tylko duszpasterzy, katechetów oraz animatorów grup biblijnych. Z radością sięgnie po nią czytelnik pragnący Boga lepiej poznać, głębiej w Niego uwierzyć i mocniej pokochać. A wszystko po to, by móc pełniej żyć w obecności Tego, który zmartwychwstał i żyje.

na stronie: biblie.wordpress.com

Przed Świętami Bożego Narodzenia dominikańskie wydawnictwo W Drodze zdążyło zaoferować Czytelnikom kolejny tom serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, objaśniający Ewangelię według św. Jana, którego autorami są Francis Martin i William M. Wright IV. Tym samym skompletowane zostały komentarze do wszystkich czterech Ewangelii; już na styczeń zapowiadany jest tom omawiający Dzieje Apostolskie. Cała seria jest tłumaczeniem angielskiego Catholic Commentary on Sacred Scripture pod redakcją Petera S. Williamsona, Mary Healy i Kevina Perrotty.

Nie da się nie zauważyć, że jest to seria książek znakomicie wydanych — pod względem technicznym i estetycznym. Dominikanie nie omieszkali zresztą podziękować swoim „Darczyńcom, którzy wsparli wydanie Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego” i bez których „pomocy nie byłoby możliwe wydanie Komentarza w tak pięknej i funkcjonalnej formie” (s. V). W efekcie otrzymujemy od poznańskiego wydawnictwa książkę w oprawie zintegrowanej, z miękką (kartonową) okładką z szerokimi skrzydełkami, które mogą sprawdzić się w funkcji zakładek. Wydanie ujmuje też pięknym, dwukolorowym drukiem. Kolejno omawiane fragmenty Ewangelii są najpierw odpowiednio wyróżnione kolorystycznie (barwą dominującą na okładce) i typograficznie. Zaopatrzono je w tytuły i pogrupowano w rozdziały; Czytelnik dysponuje spisem treści oraz bardziej szczegółowym rozpisaniem struktury Ewangelii (s. XXXI-XXXIV), Wydawca dołożył zatem starań, byśmy się w jej treści nie „zgubili”…

Pełna wersja recenzji dostępna jest na stronie: biblie.wordpress.com

na portalu biblia.wiara.pl, Andrzej Macura:

…W sumie nie ma jednak co narzekać. To wartościowa pozycja. A że dotycząca dzieła Jana, gdzie myśl rozwija się nie liniowo, a krąży po okręgach i spiralach, jej autorzy na pewno mieli przed sobą niezwykle trudne zadanie. Jeśli pozwoli lepiej zrozumieć Janową narrację i się w niej nie pogubić – osiągnie swój cel. Nawiasem mówiąc trudno oprzeć się wrażeniu, że sam Jan chciał, by się w jego myśli zagubić :). Pewnie liczył, że w pewnym momencie, gdy już mocno się swoim zagubieniem zmartwimy, zapali się nam  światło, dzięki któremu wszystko stanie się jasne i proste. Choć trudne do wyrażenia 🙂 Tak, nie bez powodu jeden z wielkich biblistów XX wieku nazwał tę Ewangelię Ewangelią prezbitera, czyli starszego, bo na pierwsze pouczenie o sprawach wiary zdecydowanie ta Ewangelia się nie nadaje. To prawdziwa mistyka, w której myśli nakładają się na siebie i wzajemnie uzupełniają tak, że rozum wysiada, a pozostaje intuicja…

Pełna wersja recenzji dostępna jest na stronie: biblia.wiara.pl

Recenzja na temat IV tomu serii ukazał się również na portalu: liturgia.pl

Podobno w górach im trudniejszy szlak, tym większego potrzeba doświadczenia, lub przynajmniej warto aby posiadał je przewodnik lub ktoś z kim wyruszasz na wspólną wędrówkę. Moim zdaniem bardzo podobnie jest przy lekturze ksiąg Pisma Świętego, a zwłaszcza Ewangelii według świętego Jana. Zdecydowanie podróż przez jej strony można porównać do zaawansowanej górskiej wspinaczki.

Na całe szczęście w tym przypadku mamy do dyspozycji dwóch doświadczonych przewodników.

Autorzy kolejnego tomu Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego, tym razem poświęconemu właśnie Ewangelii Janowej: Francis Martin i William Wright IV to ludzie zdecydowanie doświadczeni w zgłębianiu Dobrej Nowiny, z tak wielką głębią głoszonej przez Umiłowanego Ucznia. Tą właśnie wiedzą dzielą się na kartach najnowszej pozycji Wydawnictwa W drodze. Każdy kolejny tom tej serii zdaje się utrzymywać niezmiennie wysoki poziom teologiczny, przy jednoczesnej prostocie przekazu. W jasny i konkretny sposób prowadzą nas przez to doświadczenie Zbawiciela, które opisał św. Jan…

Pełna treść recenzji dostępna jest na stronie: liturgia.pl

na stronie: misyjne.pl, Czy św. Jan napisał najtrudniejszą Ewangelię?, Hubert Piechocki:

…Czytanie Pisma Świętego rozwija nas. Intelektualnie – pod tym względem na pewno spotkanie z Ewangelią Janową, pełną metafor, ukrytych znaczeń, jest na pewno przygodą i wyzwaniem. Ale przede wszystkim chodzi o rozwój duchowy, o poznawanie Boga. A to powinien być cel każdego, kto sięga po tę świętą Księgę. Nie bójmy się Jana, nawet gdy z początku będzie wydawał się taki niezrozumiały, nieprzystępny i trudny. Nie bójmy się Jana, choć mało u niego cudów, przypowieści i wydarzeń – a za to dużo wielkiej teologii. Nie bójmy się Jana, bo to wreszcie Ewangelia o miłości. A właściwie – o Miłości. Tę przygodę z Ewangelią Janową warto zacząć z konkretną pomocą – chociażby z „Katolickim Komentarzem do Pisma Świętego”. To wartościowa pozycja, bo pomaga z jednej strony uszeregować wiedzę, a z drugiej strony rozwija naszą warstwę duchową. W publikacji krok po kroku, fragment po fragmencie, zgłębiamy treść Ewangelii. Poznajemy konteksty, znaczenia, tło historyczne. To na pewno bardzo pomaga w pracy i w życiu na co dzień słowem Bożym.

Pełna wersja recenzji dostępna jest na stronie: misyjne.pl

Na portalu granice.pl:

Biblia jest odpowiedzią na poszukiwanie Boga przemawiającego do człowieka poprzez swoje słowo. By mogło ono być wcielone w życie, musi zostać właściwie zrozumiane. Owego odpowiedzialnego zadania podjęło się Wydawnictwo W drodze, oddając do rąk czytelnika Ewangelię według św. Jana, czwarty tom serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego. Publikacja ta jest teologiczną interpretacją życia Chrystusa, a skomponowana została w sposób ułatwiający przyjęcie przez odbiorców jej duchowego znaczenia. Skupiając się na Bogu trwającym w nierozerwalnej łączności z Synem, pokazuje odwieczną miłość do człowieka (aż po krzyż).

Pełna wersja recenzji dostępna jest na stronie: granice.pl

w tygodniku „Echo Katolickie”, Czwarta Ewangelia:

Wczesna tradycja chrześcijańska identyfikuje Ewangelię Jana jako ostatnią z czterech, a badacze zwykle datują jej powstanie na 90 rok n.e. Celem komentarza – o czym informuje wydawca – jest jej teologiczna interpretacja, która łączy zarówno aspekty historyczny i literacki, jak i recepcję oraz interpretację obecną w tradycji i wierze Kościoła. Wydawnictwo W drodze proponuje czytelnikom cykl komentarzy z nadzieją, że „wyjaśnienie Ewangelii pomoże dojść do głębszego poznania i ukochania zmartwychwstałego Pana oraz pozwoli Duchowi Świętemu odcisnąć jak pieczęć Jego rzeczywistość w ich sercach”. Adresatami Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego są duszpasterze i osoby szukające pomocy w osobistej lekturze słowa. O unikalności serii stanowi fakt przytaczania przez autorów osiągnięć biblistów, jak też liczne odwołania do Ojców Kościoła, katechizmu i dogmatów. Atutem publikacji są przystępne wyjaśnienia pozwalające przełożyć tekst na praktykę życia i modlitwy.

lubimyczytac.pl:

Bardzo cenię sobie sposób wydania tej książki! Wielkie gratulacja dla Wydawnictwa „W drodze”! Komentarz pomagał mi w codziennym rozważaniu i stanowił ważną część mojej refleksji. Często po raz pierwszy dostrzegłam budowę tekstów, ich następowanie po sobie i całą konstrukcję czwartej Ewangelii. Z pewnością, jeśli ktoś chce pogłębić swoją znajomość Pisma Świętego to warto sięgnąć po ten komentarz. Polecam z całego serca!

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze