Regulamin usługi „Newsletter”

[stosuje się do umów zawartych od dnia 25 maja 2018 r.]

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu nieodpłatnej usługi „Newsletter” drogą elektroniczną.

§ 1

„Newsletter” – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach Wydawnictwa W drodze świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

Usługa świadczona jest przez:

Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o. (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań); wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515645; sąd rejestrowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego.  

 

Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o. ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań

Adres poczty elektronicznej: sklep@wdrodze.pl

Numer telefonu: +48 61 850 47 52, czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 15:00 (opłata jak za połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba korzystająca z kontaktu za pośrednictwem telefonu).

§ 3

Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi „Newsletter” należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

§ 4

Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Usługobiorca”). W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Spółki, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Spółka nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie Newslettera.

§ 5

Dla korzystania z usługi wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

§ 6

Usługa „Newsletter” świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. Aby dokonać rejestracji należy:

a)Wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: www.wdrodze.pl

§ 7

W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

a. Wypełnić prawidłowo formularz:

i. W pole o nazwie „Wpisz swój adres e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji Newslettera. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.

ii. Wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

iii. Użytkownik dobrowolnie może wyrazić również zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych przez Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

b. Kliknąć na przycisk „Zapisz” (w przypadku rejestracji poprzez stronę www). Po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

c. Kliknąć na nadesłany na podany adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto email nadsyłane będą przez Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o. treści kolejnych edycji usługi „Newsletter”.

§ 8

Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o. przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 123) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) . Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o. jako administrator danych osobowych, może powierzyć innym podmiotom – współpracującym z Wydawnictwem W drodze przy użyciu umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych,. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organowi nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce prywatności.

§ 9

Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie i w czasie nieoznaczonym od momentu zarejestrowania się Użytkownika do momentu rezygnacji przez Użytkownika lub wypowiedzenia Usługi przez Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o.

§ 10

Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi „Newsletter”, można anulować, klikając na link znajdujący się w stopce każdego z przesłanych listów elektronicznych.

§ 11

Spółka może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z następujących ważnych powodów:

a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Spółkę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Spółkę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

§ 12

Spółka może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści jeśli Usługobiorca korzysta z treści Newslettera w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszając prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, a także przyjęte w tym zakresie zwyczajów i zasad współżycia społecznego.

§ 13

Usunięcie konta pocztowego Użytkownika i danych osobowych z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo. 

§ 14

Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o. za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail Użytkownika.

§ 15

Administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o. (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań); wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515645; sąd rejestrowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego.  

§ 16

Użytkownik może kontaktować się z Wydawnictwem Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o. na adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań. Adres poczty elektronicznej: sklep@wdrodze.pl

§ 17

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane do celów marketingowych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, obejmującej zgodę na przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub mailową (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia). Użytkownik ma prawo nie podać swoich danych osobowych, jednak w takiej sytuacji Użytkownik nie będzie mógł otrzymywać żadnych informacji handlowych.

§ 18

Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe Użytkownika możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. firmom świadczącym usługi informatyczne, partnerom biznesowym.

§ 19

Dane osobowe Klientów mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organowi nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych

§ 20

Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani organizacjom międzynarodowym.

§ 21

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane na czas ważności zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

§ 22

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a) żądania od Spółki dostępu do danych osobowych,

b) żądania od Spółki sprostowania danych osobowych,

c) żądania od Spółki usunięcia danych osobowych,

d) żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

f) przenoszenia danych osobowych Użytkownika na jego życzenie.

Z praw powyżej wskazanych Klient może skorzystać poprzez list wysłany poczty tradycyjnej na adres: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o. ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań lub e-mail: adres poczty elektronicznej: sklep@wdrodze.pl

§ 23

W związku z przetwarzaniem  danych osobowych Klientowi przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 24

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§ 25

Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

§ 26

Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wdrodze.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem.

§ 27

Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

§ 28

Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 29

Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231), udostępnianych przez Spółkę lub partnerów Spółki, w szczególności majątkowe prawa autorskie, przysługują Spółce lub jej partnerom. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata.

§ 30

Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

§ 31

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach. Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

§ 32

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem …………………… w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi „Newsletter” następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.

§ 33

Umowa zawierana jest w języku polskim.

§ 34

Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze