Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy https://wdrodze.pl/ prowadzony przez spółkę MYMUSIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA ŁUPICKI, CZYSZ z siedzibą w Wysogotowie oraz Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze” Sp. z o.o., 61-716 Poznań, ul. Tadeusza Kościuszki 99, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS pod numerem 0000515645, posiadająca NIP: 7831714817 (Współadministratorzy). Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”.

Informacje o Współadministratorach

Współadministratorami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego https://wdrodze.pl/ są MYMUSIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA ŁUPICKI, CZYSZ z siedzibą w Wysogotowie (62-081), przy ul. Wierzbowa 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001044393, posiadająca NIP: 7811921571, REGON: 363480243, kontakt do Inspektora Ochrony Danych: odo@my-music.pl (dalej jako „Współadministrator 1”) oraz Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze” Sp. z o.o., 61-716 Poznań, ul. Tadeusza Kościuszki 99, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS pod numerem 0000515645, posiadająca NIP: 7831714817 (dalej jako „Współadministrator 2”), dalej określani łącznie jako „Współadministratorzy”.

Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodnione zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełnienia obowiązków wnikających z RODO określono w poniższy sposób:

 • Współadministrator 1 oraz Współadministrator 2 wspólnie będą przetwarzać dane Klientów Sklepu Internetowego prowadzonego przez Współadministratora 1 pod adresem: https://wdrodze.pl/ w celu wykonania umowy sprzedaży i dostarczenia Klientowi zamówionych Produktów;
 • Współadministrator 1 oraz Współadministrator 2 wspólnie będą przetwarzać dane Klientów Sklepu Internetowego prowadzonego przez Współadministratora 1 pod adresem: https://wdrodze.pl/ w celu rozpatrywania składanych przez Klientów reklamacji;
 • Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Klientów obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie im wykonywania ich praw związanych z przetwarzaniem przez Współadministratorów ich danych;
 • Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za umieszczenie na stronie https://wdrodze.pl/ niniejszej Polityki prywatności.

Współadministrator 1 prowadzi na rachunek Współadministratora 2 sklep internetowy pod adresem https://wdrodze.pl/, zwany dalej „Sklepem”. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych wyłączenie przez Współadministratora 1 są odpowiednio zaznaczone w tekście niniejszej Polityki prywatności.

Dane Osobowe

 • Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym także adres IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji.
 • Podanie danych osobowych w celu realizacji umów o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu internetowego jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak niezbędnym warunkiem zawarcia umowy o prowadzenie Konta oraz umów sprzedaży Produktów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umów i realizacji usług.

Bezpieczeństwo danych

 • Współadministratorzy z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. W efekcie wdrożenia procedur zapewniających integralność i poufność danych osobowych, pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie upoważnione, posiadające odpowiednią wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Dobierając kontrahentów, podwykonawców Współadministratorzy kładą nacisk na stosowanie przez nich obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych jednocześnie wymagając by dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 • Współadministratorzy prowadzą bieżącą analizę ryzyka naruszenia danych osobowych.
 • Współadministratorzy dokładają wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 • Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności sugerujemy by zachowali Państwo w poufności login i hasło do Sklepu i nie udostępniali ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy wylogować się po zakończeniu korzystania z Sklepu. 
 • Ponadto Współadministratorzy zapewniają, że:
  • należycie dbają o przejrzystość przetwarzania danych mając na uwadze zasady rozliczalności;
  • zachowują zasady minimalizacji ilości danych oraz okresu ich przetwarzania.

Państwa uprawnienia w zakresie danych osobowych

Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień na stronie internetowej https://wdrodze.pl/. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Współadministratorów, posiadają Państwo szereg uprawnień, respektowanych przez Współadministratorów tj.:

 • Prawo dostępu do danych osobowych – Każdy Klient może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.
 • Prawo sprostowania danych osobowych – Klient może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.
 • Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Klient może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Ważne! Klient nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Prawo sprzeciwu – Klient może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane Klienta są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (cele analityczne, statystyczne). Sprzeciw Klienta powinien posiadać uzasadnienie. W takim przypadku Współadministratorzy przestają przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione:
  • a) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta lub
  • b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Klient może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych w celach marketingowych. Uzasadnienie nie jest wymagane.
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Klient może domagać się „zablokowania” danych (tj. ograniczenia wszelkich operacji przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne Klientowi np. do ochrony jego praw.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych – Klient może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo wycofania zgody – Klient może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie, nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 • Prawo skargi – w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na:
 • miejsce zwykłego pobytu Klienta,
 • miejsce pracy Klienta,
 • miejsce popełnienia domniemanego naruszenia.
  Na terenie Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Żądanie realizacji praw Klienta można przesłać:

 • na adres poczty elektronicznej Współadministratora 1: odo@my-music.pl;
 • na adres: MyMusic Sp. j., ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo.

Administrator może zwrócić się do Klienta o podanie dodatkowych informacji, w sytuacji gdy nie będzie w stanie zidentyfikować danej osoby fizycznej jedynie na podstawie zgłoszenia. Podanie dodatkowych informacji nie jest obowiązkowe, jednak odmowa ich podania może skutkować odmową wykonania żądania przez Współadministrator 1.

Współadministrator 1 tworzy i przechowuje rejestr żądań w celu uzyskania możliwości wykazania rozliczalności oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź obrony przed roszczeniami Klientów. Rejestr jest przechowywany z zachowaniem zasad integralności i poufności.

Zakres zbieranych danych

 • Współadministratorzy zbierają od Państwa i przetwarza następujące dane:
  • podczas rejestracji konta – adres email, imię i nazwisko,
  • podczas składania zamówienia – imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, dane do faktury, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail, rodzaj Produktów, ilość Produktu/ów, NIP, sposób płatności, informacje o prenumeracie lub subskrypcji,
  • podczas procesu rozpatrywania reklamacji – imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, dane do faktury, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail, rodzaj Produktów, ilość Produktu/ów, NIP, sposób płatności, treść korespondencji elektronicznej, informacje o prenumeracie lub subskrypcji.

Ponadto, Współadministrator 1, będzie przetwarzał następujące dane:

 • podczas sporządzania recenzji produktów na stronie internetowej – imię i nazwisko, adres email, pseudonim (nick),
 • podczas prowadzenia konkursów i programów lojalnościowych – imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania,
 • informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies.

Cel oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów

 • zawarcia i wykonania umowy Sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i art. 353 Kodeksu cywilnego),
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • wykonania umowy Sprzedaży w zakresie realizacji zgłoszonych reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta),
 • sprawozdawczości finansowej i wystawiania faktur – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO i ustawy o podatku od towarów i usług),
 • wysyłania i otrzymywania korespondencji pisemnej i elektronicznej – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, komunikacja i rozwiązywanie spraw w tym reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO),
 • umożliwiania kontaktu telefonicznego – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, komunikacja i rozwiązywanie spraw (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO);
 • w celu zapewniania bezpieczeństwa Sklepu i archiwizacji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu zgodności z przepisami i spełnieniu wymagania rozliczalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Państwa aktywność w Sklepie, w tym w szczególności Państwa dane osobowe, mogą być również rejestrowane w logach systemowych. Dane zebrane w logach przetwarzane będą w związku ze świadczeniem usług na Państwa rzecz.

Współadministratorzy mogą również przetwarzać Państwa dane osobowe w celach technicznych – w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Cel oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Współadministratora 1

Ponadto, Współadministrator 1 będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
  • a) założenia konta w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344),
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344),
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • w celu autoryzacji, umożliwienia rejestracji i administrowania Sklepem – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu zgodności z przepisami i spełnieniu wymagania rozliczalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • podejmowania działań marketingowych:
  • podejmowania działań marketingowych takich jak konkursy, programy lojalnościowe – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda podmiotu, którego dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO),
  • profilowania zawartości Sklepu z wykorzystaniem plików cookies, w celu dostosowania oferty do Państwa preferencji – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda podmiotu, którego dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO).

Odbiorcy Danych Osobowych:

 • W związku z realizacją usług, Współadministratorzy ujawniają Państwa dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (np. Urząd Skarbowy)
 • podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie (biura rachunkowe, audytorzy, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje marketingowe, agencje public relations), w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierającym naszą działalność,
 • podczas działań podjętych na wyraźne żądanie Klienta.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Czas przechowywania danych osobowych:

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji zamówienia lub do czasu usunięcia przez Państwa konta klienta, jednak nie dłużej niż do czasu rozliczenia należności lub upływu przewidzianych stosowanymi przepisami terminów przedawnienia roszczeń albo wyjaśnienia okoliczności niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami korzystania z usług sklepu internetowego. Po upływie wyżej wskazanych okresów dane osobowe zostaną trwale usunięte lub przechowywane będą w celach archiwizacyjnych, jeżeli obowiązek archiwizacji będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.
 • Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania.
 • Po cofnięciu zgody Współadministratorzy danych mogą jednak zachować tę niezbędną, ograniczoną część danych osobowych w celu umożliwienia wykazania zgodności z przepisami, przez okres do czasu upływu przewidzianych stosownymi przepisami terminów przedawnienia roszczeń oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO. Po tym okresie dane są nieodwracalnie usuwane bądź anonimizowane.
 • Jeśli podstawę przetwarzania stanowi wykonanie obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, dane są przetwarzane w okresie wskazanym w stosownych aktach prawnych.

Polityka „Cookies”

 • Podczas korzystania ze Sklepu Państwa Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych sklepu, poprzez pliki cookies oraz przez system Web Beacon.
 • „Web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki), pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, informacja o czasie, dacie i lokalizacji, jak również informacje zawarte w plikach cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Klientów Sklepu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym, które wykorzystywane jest podczas aktywności w Sklepie.
 • Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.
 • Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane, także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.
 • Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do Państwa preferencji, tj. dostosowywać zawartość Sklepu do Państwa indywidualnych preferencji zakupowych.
  • dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu w celu optymalizacji korzystania z strony internetowej; w szczególności w celu rozpoznania urządzenie, którego używacie Państwo w celu użytkowania Sklepu i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  • utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musicie Państwo na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • Państwa identyfikacji jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są Państwa zalogowani;
  • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego
 • Pliki cookies charakteryzują się tym, że:
  • nie służą identyfikacji Klientów i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość,
  • „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,
  • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Klientów pozyskanymi np. podczas rejestracji w Sklepie,
  • nie są przeznaczone dla komputerów, czy urządzeń mobilnych – nie wpływają na sposób ich działania,
  • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,
  • domyślne parametry „cookies” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,
  • na podstawie zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do Państwa indywidualnych preferencji.
 • Współadministrator 1 wykorzystuje następujące rodzaje plików:
  • sesyjne pliki cookies – tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu jej zamknięcia. Są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie,
  • stałe pliki cookies – ułatwiają korzystanie z często odwiedzanych stron (np. zapewniają wybraną rozdzielczość, układ treści). Pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres przy czym czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki,
  • niezbędne pliki cookies – są zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez Klienta takie jak: ustawienie opcji prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. Zmiana ustawień przeglądarki może powodować nieprawidłowe działanie strony,
  • funkcjonalne pliki cookies – ten rodzaj cookies pomaga poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do potrzeb odwiedzającego stronę poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów,
  • analityczne pliki cookies – pozwalają mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie Sklepu.
 • Na podstawie zanonimizowanych danych dostarczonych przez Państwa w trakcie korzystania ze Sklepu (pliki cookies), możemy dokonywać profilowania, tj. dostosowywać zawartość Sklepu do Państwa indywidualnych oczekiwań, poprzez wyświetlanie produktów, którymi byliście Państwo zainteresowani wcześniej.
 • Okres ważności plików cookies przechowywanych na Państwa urządzeniu końcowym, będzie wynosił maksymalnie jeden rok. Po upływie tego terminu, pliki cookies zostaną automatycznie usunięte, a Sklep nie będzie więcej przetwarzał informacji w nich zawartych.
 • W każdym momencie mogą Państwo zablokować przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym, cofający tym samym zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez Sklep oraz usunąć stałe pliki cookies znajdujące się na Państwa urządzeniu końcowym, wykorzystując do tego stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W celu zarządzania ustawienia cookies proszę wybrać z poniższej listy przeglądarkę internetową, której Państwo używają oraz postępować zgodnie z instrukcjami:

W razie problemów oraz w przypadku, gdy posiadają Państwo przeglądarkę niewymienioną powyżej, prosimy o skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktowanie się bezpośrednio z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 • Pragniemy Państwa poinformować, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa czy utrzymania Państwa preferencji, może znacząco może utrudnić korzystanie ze Sklepu, a w skrajnych przypadkach nawet całkowicie możliwość korzystania ze sklepu.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem strony internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl/, prowadzonej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Kontakt:

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych oraz w razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Współadministratora 1 poprzez adres email odo@my-music.pl

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze