Regulamin sklepu www

Spis treści: 

 1. Preambuła
 2. Postanowienia ogólne 
 3. Usługi elektroniczne w Sklepie internetowym 
 4. Warunki zawierania umowy sprzedaży 
 5. Sposoby i terminy płatności za produkt 
 6. Sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu 
 7. Procedura reklamacyjna  
 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur 
 9. Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta 
 10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców 
  • 10. A. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców jednoosobowych działających na prawach konsumenta  
 11. Produkty cyfrowe. Subskrypcja 
 12. Dane osobowe 
 13. Postanowienia końcowe 

1. Preambuła 

Sklep Internetowy wdrodze.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

2. Postanowienia ogólne 

2.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://wdrodze.pl prowadzony jest przez MYMUSIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA ŁUPICKI, CZYSZ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001044393, posiadającą: siedzibę i adres do doręczeń: ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo, NIP 7811921571, REGON 363480243, adres poczty elektronicznej: sklep@wdrodze.pl, numer telefonu: 618103539

2.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

2.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2.4. Definicje:

2.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

2.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 13 rok życia; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, (4) osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.2.4.5. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.4.6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2019.1145).

2.4.7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

2.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.4.9. PRODUKT CYFROWY – ebooki i inne pliki cyfrowe w formatach *.mobi, *.epub *.pdf *.wave, *.MP3 .

2.4.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

2.4.11. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem internetowym: https://wdrodze.pl

2.4.12. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – MYMUSIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA ŁUPICKI, CZYSZ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001044393, posiadającą: siedzibę i adres do doręczeń: ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo, NIP 7811921571, REGON 363480243, adres poczty elektronicznej: sklep@wdrodze.pl, numer telefonu: 618103539

2.4.13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.4.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.4.15. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

2.4.16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

2.4.17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktu Cyfrowego ze Sprzedawcą.

2.4.18. PRENUMERATA PAPIEROWA – forma sprzedaży miesięcznika „W drodze” zapewniająca Klientowi dostarczenie kolejnych numerów miesięcznika w okresie wybranym przez Klienta.

2.4.19. SUBSKRYPCJA – dostęp do wszystkich treści bieżącego numeru miesięcznika „W drodze” opublikowanych w serwisie https://wdrodze.pl w formie Produktu cyfrowego.

2.4.21. DOSTĘP DO ARCHIWUM – usługa polegająca na uzyskaniu dostępu do wybranych treści archiwalnych starszych niż 6 (słownie: sześć) ostatnich miesięcy.

2.4.22. PRZEDSIĘBIORCA JEDNOOSOBOWY DZIAŁAJĄCY NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.4.23. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna udostępniona w SKLEPIE INTERNETOWYM mająca na celu umożliwienie przesyłania osobom zainteresowanym cyklicznych informacji o działalności handlowej Sprzedawcy

3. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym 

3.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.

3.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji i podaniu adresu poczty elektronicznej, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej.

3.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wdrodze.pl lub też pisemnie na adres: MYMUSIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA ŁUPICKI, CZYSZ,ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo.
Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wdrodze.pl lub też pisemnie na adres: MYMUSIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA ŁUPICKI, CZYSZ,ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo

3.1.1.2. Klient dokonując rejestracji oświadcza, że ma ukończone co najmniej 13 lat. Osobie, która nie ukończyła co najmniej 13 roku życia, nie przysługuje prawo do utworzenia Konta.

3.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.2.1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

3.2.2. dostęp do poczty elektronicznej;

3.2.3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;

3.2.4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.2.5. Usługodawca zapewnia możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

3.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.4. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

3.5. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

3.6. Rejestracja w Sklepie Internetowym jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta, na zasadach określonych w Regulaminie.

3.7. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta Klienta.

3.8. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

3.9. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu Internetowego należyskontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo z Biurem Obsługi Klienta. Dyspozycja usunięcia Konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego Konta. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Usługodawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.

3.10. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Usługodawca jest także uprawniony do zablokowania Konta Klienta z ważnychpowodów, którymisą:

3.10.1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego powszechnie obowiązującychprzepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;

3.10.2. inne powtarzającesię (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu;

3.10.3. powtarzającesię (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;

3.10.4. uporczywe i powtarzającesię składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w Regulaminie (odstąpienie, rezygnacja z zamówienia), jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Usługodawcę zgodnie z treścią zamówienia.

3.11. O zamiarze zablokowania Konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie Konta zgodnie z postanowieniem ustępupoprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

3.12. W przypadku zablokowania Konta Klienta zgodnie z ust. 8-9 powyżej, niezrealizowane zamówieniazłożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Usługodawcę. Anulowanie następuje wciągu 1 dnia od zablokowania Konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Usługodawcazwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi niezwłocznie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3.13. Od decyzji Usługodawcy o zablokowaniu Konta przysługuje Klientowi wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek należy przesłać na adres korespondencji elektronicznej:sklep@wdrodze.pl. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.

3.14. Klient, który zarejestrował Konto, możekorzystać ze wszystkich dostępnychfunkcjonalności Sklepu Internetowego w tym zamieszczać recenzje w Sklepie Internetowym. Recenzje nie mogą naruszać powszechnie obowiązującychprzepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za recenzje sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego, w której zostały zamieszczone – tj. niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum, informacje naruszająceprywatność osób trzecich (w tym ich numery telefonów, adresy e-mail, nazwiska, imiona lub inne dane a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron.

3.15. Z chwilą zamieszczenia recenzji w Sklepie Internetowym, Klient:

3.15.1. oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia recenzji w Sklepie Internetowym, w tym do udostępnieniajej nieograniczonemu kręgowiosób;

3.15.2. oświadcza, że recenzja nie narusza powszechnie obowiązującychprzepisów prawa, praw osób trzecich (w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich)dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;

3.16. zamieszczającrecenzjęw Sklepie Internetowym udziela niewyłącznej licencji na korzystanie przez Usługodawcę z recenzji i pozostawienie jej w systemie informatycznym Usługodawcy na poniższych zasadach:

a) licencja jest udzielona na okres 5 lat od zamieszczenia recenzji w Sklepie Internetowym;

b) Usługodawca jest uprawniony do: trwałego lub czasowego zwielokrotniania recenzji dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową); rozpowszechniania, wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celówdziałalności marketingowej Sklepu Internetowego lub Produktów bądź Produktów cyfrowych oferowanych w Sklepie Internetowym;

c) licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z recenzji w całości lub w częściach;

d) Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym w w/w zakresie;

e) Klientowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji;

f) Usługodawca zobowiązuje się uwzględniać autorskie prawa osobiste tj. wskazywać autora recenzji.

3.17. Usługodawca jest uprawniony do usuwania recenzji sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze usunięciarecenzji, Klient zostanie poinformowany przez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazanej podczas rejestracji Konta.

3.18. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania wykonane w Sklepie Internetowym. Uslugodawca nie gwarantuje, że zamieszczone przez Klienta recenzjebędą stale dostępnewSklepie Internetowym.

3.19. Usługodawca niezwłocznie uniemożliwidostęp do recenzji osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dana recenzja narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub Regulamin.

3.20. W przypadku, gdy którakolwiek recenzja narusza obowiązujące przepisy, prawa osób trzecich bądź zasady współżycia społecznego należypoinformować o tym Usługodawcę przesyłając link na adres poczty elektronicznej: sklep@wdrodze.pl.

3.21. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

a) podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Usługobiorcy;

b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Usługobiorcę w związku z zawarciem Umowy w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania; Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych w Sklepie Internetowym w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu;

d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

e) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Usługobiorców oraz Usługodawcy;

f) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

g) niepodejmowania działań takich jak:

− rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści o charakterze bezprawnym);

− podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Usługobiorcy, w tym danych innych Usługobiorców lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu Internetowego;

− modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści prezentowanych w Sklepie Internetowym;

– techniczne ingerowanie w Usługi w celu korzystania z nich w sposób inny niż zakładany i dozwolony na podstawie niniejszego Regulaminu;

– przekazywanie nazwy Usługobiorcy i hasła jakimkolwiek osobom nieupoważnionym;

– naruszanie jakichkolwiek ograniczeń obowiązujących geograficznie bądź terytorialnie;

– wykorzystywanie Usług do publikacji reklam towarów i usług;

– nadawanie nazw Konta (skrótu) sformułowaniami naruszającymi prawa osób trzecich.

3.22. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie urządzeń końcowych stosowanych przez Usługobiorcę, przed ingerencją osób trzecich.

3.23. W przypadkach uzasadnionych rzeczową potrzebą Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania procedur mających na celu zagwarantowanie podniesienia przez Usługobiorców stosowanego poziomu zabezpieczeń, w szczególności poprzez wprowadzenie wymogu zmiany stosowanych haseł na bezpieczniejsze.

3.24. W celu prawidłowego korzystania z Usługi Usługobiorca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt dostępu do odpowiednich urządzeń, Internetu oraz energii elektrycznej.

3.25. Usługobiorca zobowiązany jest we własnym zakresie wykonać i posiadać kopię zapasową danych, które przetwarza w ramach systemów teleinformatycznych Usługodawcy, niezależnie od tego, czy Usługodawca tworzy kopie na własne potrzeby.

3.26. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania prac technicznych i konserwacyjnych Serwisu. O przerwach technicznych Usługodawca może poinformować odpowiednim komunikatem przy logowaniu do Sklepu Internetowego.

3.27. Występowanie drobnych niedogodności w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego (m.in. ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z aktualizacją Usług) jest normalne w toku świadczenia Usług i nie stanowi naruszenia Umowy.

3.28. Usługodawca ma prawo do zablokowania dostępu do Sklepu InternetowegoUsługobiorcy, który wykorzystuje Sklep Internetowy do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub który narusza prawo, dobre obyczaje lub postanowienia Regulaminu.

3.29. Wszelkie prawa do Sklepu i jego części składowych należą do Usługodawcy. Wszelkie kopiowanie lub wykorzystywanie zastosowanych rozwiązań lub inne czynności naruszające prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa lub prawa autorskie są niedozwolone a ich naruszenie wiązać się będzie z podjęciem działań mających na celu ochronę praw Usługodawcy.

3.30. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane Usługobiorców przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i przestrzega zasad poufności.

3.31. Treść dostępna w Sklepie Internetowym stanowi własność osób trzecich i Usługobiorcy mogą korzystać z tej treści wyłącznie w sposób wskazany w Regulaminie.

3.32. Usługi są świadczone zgodnie z Regulaminem i Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian funkcjonalności i treści oferowanych w ramach Usług.

3.33. Usługodawca oraz Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką każdy z nich poniesie na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które dana strona nie ponosi odpowiedzialności.

3.34. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym w szczególności na skutek zablokowania Konta Usługobiorcy naruszającego niniejszy Regulamin, jak również za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.

3.35. Aktualizowanie Usług będzie mieć miejsce okresowo. Każdorazowo w Sklepie pojawiać się będzie stosowny komunikat o terminie aktualizacji i niedostępności Usług.

3.36. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania sesji połączenia z Usługobiorcą, po upływie 5 minut od ostatniej czynności Usługobiorcy wykonanej w Sklepie Internetowym.

4. Warunki zawierania umowy sprzedaży 

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

4.2. Cena Produktu lub Produktu Cyfrowego uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu lub Produktu Cyfrowego będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.

4.3.1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4.3.2. W celu złożenia Zamówienia należy:zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;

1. zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;

2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

3. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);

4. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu,

5. wybrać sposób dostawy (kurier lub paczkomat);

6. wpisać dane do faktury, jeślisą inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);

7. wybrać formę płatności;

8. kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.3.3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i status „Zamówienie złożone” na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi przez Sprzedawcę stosownej wiadomości o statusie Zamówienia, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

4.3.4. Z chwilą wysłania informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej informacje szczegółowe o dokonanej rejestracji Zamówienia wraz z treścią Regulaminu (Trwały nośnik). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.3.5. Realizacja Zamówienia następuje, w zależności od wybranego sposobu płatności, tj. po dokonaniu płatności i jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia pozytywnej realizacji płatności z serwisów płatniczych przelewy24.pl, Imoje, paypall.

4.3.6. Prenumerata papierowa jest aktywna od pierwszego dnia miesiąca następującego po:

4.3.6.1.zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy;

4.3.6.2. otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia pozytywnej realizacji płatności z serwisów płatniczych przelewy24.pl, Imoje, paypall.

4.3.7. Subskrypcja zostaje uruchomiona natychmiast po:

4.3.7.1. zaksięgowaniu wpłatyna rachunku bankowym Sprzedawcy;

4.3.7.2. otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia pozytywnej realizacji płatności z serwisów płatniczych przelewy24.pl, Imoje, paypall;
a jej czas liczony jest w miesiącach kalendarzowych, począwszy od kolejnego miesiąca po dacie zaksięgowania wpłaty.

4.4. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówieniazłożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny. W ramach Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym dostępna jest także Subskrypcja i Prenumerata papierowa miesięcznika „W drodze”.

4.5. Usługodawca nie prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaży hurtowej. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego Produktu lub kategorii Produktów, objętej jednym Zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego Produktu lub kategorii Produktów, objętej jednym zamówieniem, dostępnesą w Sklepie Internetowym. Ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii Produktów, objętej jednym Zamówieniem, mogą również wynikać z Regulaminu.

4.6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówieniemożezostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z którychkażdabędzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

4.7. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Usługodawca dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji Zamówienia. Miejscem spełnienia świadczeniazwiązanego z zakupem Produktów w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta. Miejscem spełnienia świadczeniazwiązanego z zakupem Produktów cyfrowych w Sklepie Internetowym jest Konto Klienta.

4.8. Klient jest zobowiązany do podania aktualnego i dokładnego adresu dostawy Zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Usługodawca i firmę kurierską należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

4.9. Prenumerata papierowa miesięcznika „W drodze” jest możliwa na okres 6 (słownie: sześciu), 12 (słownie: dwunastu) bądź 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy. Płatność jest dokonywana przez Klienta „z góry” za wybrany wariant.

5. Sposoby i terminy płatności za produkt 

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

5.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

5.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

5.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.1.3.1. Bank:ING.

5.1.3.2. Numer rachunku: 42 1050 1520 1000 0090 3082 6268

5.1.3.3. Płatność subskrypcyjna – na zasadach określonych w pkt. 5.2.4. i następne Regulaminu.

5.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, Imoje, paypall– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności”

5.1.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, Imoje, paypall.

5.1.4.2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

5.2. Termin płatności:

5.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5.2.2. Płatności za Produkty i Usługi dostarczane za pośrednictwem Serwisu mogą być dokonywane jako płatności elektroniczne i płatności kartą debetową bądź kredytową za pośrednictwem serwisów przelewy24.pl, Imoje, paypall. Dostępne w danym momencie sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego.

5.2.3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów przelewy24.pl, Imoje, paypall, w wariancie zapłaty za zakup. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia.

5.2.4. Klient może wybrać formę zapłaty polegającą na automatycznym, okresowym (w odstępach miesięcznych) obciążeniu środka płatniczego wskazanego przez Klienta kwotą odpowiadającą wysokości należności za wybrane przez Klienta Produkty lub Produkty Cyfrowe.

5.2.5. Płatność jest pobierana jeden raz w miesiącu w 1 dniu miesiąca.

5.2.6 Umowa w zakresie płatności subskrypcyjnej za zakup Produktów lub Produktów Cyfrowych jest zawierana na czas nieoznaczony, do momentu jej wypowiedzenia przez Klienta.

5.2.7 Klient może anulować płatność subskrypcyjną w każdym czasie, jednak najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem zapłaty za kolejny okres rozliczeniowy.

5.2.8 Zamówienia będą realizowane do końca ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano ostatniej płatności.

5.2.9 W przypadku, gdy płatność subskrypcyjna za kolejny miesiąc nie może być zrealizowana za pośrednictwem formy płatności wybranej przez Klienta, Usługodawca wzywa Klienta do usunięcia naruszenia poprzez wybranie innej formy płatności.

5.2.10 Usługodawca w takim przypadku dokonuje wstrzymania realizacji Zamówienia do czasu wpłynięcia płatności Klienta. Klient, w takim przypadku może dokonać wznowienia realizacji Zamówienia również dokonując zmiany wybranej formy płatności na inną, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Koncie Klienta.

5.2.11 Usługa płatności subskrypcyjnej jest świadczona przez operatora kart płatniczych eCard S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 16, 00-526 Warszawa, NIP 5213103040., 00-526 WARSZAWA.

6. Sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu 

6.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

6.3.1. Przesyłka pocztowa Pocztex48;

6.3.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;

6.3.3 Przesyłka za pośrednictwem INPOST;

6.4. Termin dostawy Produktu widoczny będzie widoczny w Koszyku, podczas składania Zamówienia. Informacja o terminie dostawy zostanie także przesłana Klientowi w potwierdzeniu Zamówienia przesyłanym na adres poczty elektronicznej.

7. Procedura reklamacyjna 

7.1. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.

7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

7.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta: :

7.3.1. pisemnie na adres: MYMUSIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA ŁUPICKI, CZYSZ, ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo

7.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wdrodze.pl.

7.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

7.4.1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

7.4.2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu lub Produktu cyfrowego do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

7.4.3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: MYMUSIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA ŁUPICKI, CZYSZ, ul. Wierzbowa 141a 62-081 Przeźmierowo. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.7. 1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Produktu cyfrowego w szczególności w przypadku, gdy zakupiony Produkt cyfrowy okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się lub w ciągu 24 godzin od dokonania zapłaty za Produkt cyfrowy nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania Produktu Cyfrowego.

7.8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać:

7.8.1. pisemnie na adres: MYMUSIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA ŁUPICKI, CZYSZ, ul. Wierzbowa31, 62-081 Wysogotowo

7.8.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wdrodze.pl

7.8.3. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:

7.8.3.1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

7.8.3.2. żądania Usługobiorcy;

7.8.3.3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.8.4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7.9.Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami właściwymi. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

7.10. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7.11. Ograniczenie wymienione w pkt. 7.10.lit. a) nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

7.12. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

7.13. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

7.14. Sprzedawca może odmówić wykonania żądania Klienta wymienionego w pkt. 7.10 lit. b), jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany Produktu ponosi Sprzedawca.

7.15. W przypadku, gdy Klientem jest Konsument a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

7.16. Klient, który wykonuje uprawnienia z rękojmi, dostarcza rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie. W wypadku, gdy Klientem jest Konsument koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

7.17. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat. W terminie rocznym Klient może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klienta żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

7.18. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur 

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2020.1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U.2017.1356).

8.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2020.1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

8.2.4. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

9. Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta 

9.1. Konsument, może odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

9.1.1. pisemnie na adres: MYMUSIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA ŁUPICKI, CZYSZ, ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo

9.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wdrodze.pl

9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

9.3.1. Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

(1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części

albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony
od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

9.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.

9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: MYMUSIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA ŁUPICKI, CZYSZ, ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo

9.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

9.8.1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

9.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.10. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

9.11. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą, a w zakresie Prenumeraty papierowej – ze skutkiem na przyszłość w związku z tym Konsument nie ma obowiązku zwrotu już dostarczonych numerów pism.

9.12. Postanowienia dotyczące zwrotu nie dotyczą zakupu Produktów cyfrowych bądź Subskrypcji. W takim przypadku dostęp do Subskrypcjizostaje zablokowany najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców 

10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.

10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

10.7. W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia w formie dokumentowej.

10.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/ Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych). Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/ Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/ Klienta nie będącego Konsumentem i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.

10.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/ Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10 A. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców jednoosobowych działających na prawach konsumenta

10.A.1.Uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny przysługuje także Przedsiębiorcy jednoosobowemu działającemu na prawach Konsumenta.

10.A.2.Postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy zawarte w paragrafie 9 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców jednoosobowych działających na prawach Konsumenta.

10.A.3. Postanowienia dotyczące procedury reklamacyjnej zawarte w paragrafie 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców jednoosobowych działających na prawach Konsumenta.

10.A.4. Postanowień paragrafu 10 Regulaminu nie stosuje się wobec Przedsiębiorców jednoosobowych działających na prawach Konsumenta.

11. Produkty cyfrowe. Subskrypcja. 

11.1. Warunkiem zakupu plików Produktów Cyfrowych jest posiadanie Konta w Sklepie Internetowym.

11.2. Klient może zamówić tylko jeden egzemplarz danego tytułu Produktu Cyfrowego.

11.3. Do Produktów cyfrowych dostępnych w Sklepie Internetowym mogą być zastosowane techniczne środki ochrony, zabezpieczające przed niezgodnym z prawem wykorzystywaniem. Szczegółowy opis znajduje się w informacji o każdymProdukcie cyfrowym zamieszczonej na stronie https://wdrodze.pl.

11.4. Produkty cyfrowe:

11.4.1.sprzedawane są w formatach *.mobi, *.epub *.pdf *.wave, *.MP3 .;

11.5. Zakup Produktów cyfrowych jest realizowany jedynie po dokonaniu płatności „z góry” bądź w opcji Subskrypcja.

11.6. Podczas składania Zamówienia dotyczącego Produktów cyfrowych należy dodatkowo wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy), zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

11.7. W przypadku zamówienia jednocześnie Produktów cyfrowych i Produktów, Zamówienie zostanie odpowiednio. Każde z Zamówień zostanie zrealizowane odrębnie.

11.8. Zakupione i opłacone Produkty cyfrowe będą dostępne po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym w zakładce „Moje Konto”, w dziale„PLIKI DO POBRANIA”.

11.9. W celu pobrania należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy Produkcie cyfrowym. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie*.mobi, *.epub *.pdf *.wave lub *.MP3 .

11.10. W przypadku Produktu cyfrowego składającego się z więcej niż jednego pliku, wyświetlona zostanie lista plików do pobrania.

11.11. Sprzedawca zaleca zapisywanie Produktów cyfrowych na nośniku pamięci po dokonaniu zakupu.

11.12. Klient ma prawo korzystać z Produktów cyfrowych wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

11.13. Klient nie jest uprawniony do:

11.13.1. rozpowszechniania Produktów cyfrowych lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym;

11.13.2. zwielokrotniania Produktów cyfrowych w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego.

11.14. Udostępnianie Produktów cyfrowych osobom trzecim jest niedozwolone.

11.15. Płatność za subskrypcję jest pobierana przez Usługodawcę z rachunku bankowego Klienta w odstępach miesięcznych. Produkt cyfrowy w postaci pliku*.mobi, *.epub lub *.pdf jest udostępniany Klientowi poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej podany przy zakładaniu Konta bądź udostępniany w zakładce „Moje Konto” w dziale„Moje Subskrypcje”.

11.16. Wypowiedzenie zawartej Umowy Sprzedaży (Subskrypcji) musi zostać złożone nie później niż 24 godziny przed upływem terminu pobrania cyklicznej opłaty. Powoduje to wyłączenie Subskrypcji w dniu pobierania cyklicznej opłaty. W przypadku przekroczenia w/w terminu Subskrypcja wygasa z końcem kolejnego terminu pobierania cyklicznej opłaty.

11.17. Archiwalne artykuły publikowane w miesięczniku „W drodze” oraz pełne numery miesięcznika „W drodze” zostają odblokowane na rzecz Klienta po wykupieniu dostępu do wybranych Produktów cyfrowych.

12. Dane osobowe 

12.1. Współadministratorami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego https://wdrodze.pl są MYMUSIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA ŁUPICKI, CZYSZ . z siedzibą w Wysogotowie (62-081), przy ul. Wierzbowa 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001044393, posiadająca NIP:7811921571, REGON: 363480243, kontakt do Inspektora Ochrony Danych: odo@my-music.pl („Współadministrator1”) oraz Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze” Sp. z o.o., 61-716 Poznań, ul. Tadeusza Kościuszki 99, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS pod numerem 0000515645, posiadająca NIP: 7831714817 („Współadministrator2”), dalej określani łącznie jako „Współadministratorzy”.

12.2. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 1.2. jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rejestracji, zawarcia Umowy na korzystanie z Serwisu, obsługi Konta, oraz zawarcia Umowy Sprzedaży i otrzymywania Newslettera. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości świadczenia Usług.

12.3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych realizowanej przez Współadministratorów znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

12.4. Dane osobowe są przetwarzane w celach wskazanych w Polityce Prywatności.

12.5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania Usługi Elektronicznej oraz Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w odniesieniu do roszczeń Klientów oraz zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w odnieseniu do Newslettera.

12.6. Usługobiorcy przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania oraz usuwania.

12.7. Dane osobowe Usługobiorców nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Usługobiorców mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

12.8. Dane osobowe Usługobiorców mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją Usług Elektronicznych oraz Umowy Sprzedaży.

12.9. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych realizowanej przez Współadministratorów znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik do Regulaminu oraz znajduje się w Serwisie w zakładce „Polityka Prywatności”.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

13.2. Zmiana Regulaminu:

13.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiana zakresu lub świadczenia Usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawca dotychczasowych funkcjonalności lub Usług objętych Regulaminem.

13.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy.

13.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Konsumentów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

13.3. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Usługobiorcy, w następujących przypadkach:

a. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu;

b. korzystania przez Usługobiorcę z Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem wskazanym w Regulaminie;

c. niekorzystania przez Usługobiorcę z Konta przez okres 2 lat.

13.4. Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z usunięciem Konta Usługobiorcy.

13.5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy tworzeniu Konta adres poczty elektronicznej, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Usługobiorca mógł zapoznać się z jej treścią.

13.6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie.

13.7. Nieprzerwane korzystanie ze Sklepu Internetowego po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z akceptacją nowej wersji Regulaminu.

13.8. W sytuacji, gdy Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym Usługodawcę wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@wdrodze.pl, co jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Usługobiorcę Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

13.9. Regulamin obowiązuje od dnia 02.06.2022r.

13.10. Umowy zawierane są w języku polskim.

13.11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę.

13.12. W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

13.13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344); ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze