Publikacje naukowe propozycja

Publikacje naukowe: informacje dla autorów

Publikacje naukowe stanowią stosunkowo niewielką część wydawanych przez nas książek. Staramy się wybierać je starannie i przygotowujemy według osobnej ścieżki wydawniczej. Skupiamy się na pracach związanych z tradycją naszego zakonu lub jego instytucjami. Prosimy autorów o zapoznanie się z całością naszej procedury.

Czy wydawnictwo W drodze jest wydawnictwem naukowym?

Tak. Wydawnictwo W drodze znajduje się na ministerialnej liście wydawnictw naukowych. Wydawnictwo W drodze stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Autorzy są zobowiązani do zapoznania się z zasadami COPE przed wysłaniem do Wydawnictwa swoich prac.

Jak przebiega proces publikacji książki naukowej?

Pierwszym krokiem jest wypełnienie i przesłanie ankiety na wskazany adres. O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje Kolegium Wydawnicze, biorąc pod uwagę profil wydawnictwa, tematykę, oryginalność i przydatność publikacji dla odbiorców, na podstawie:

 1. ankiety wydawniczej,
 2. tekstu publikacji,
 3. opinii recenzentów naukowych.

Jeżeli publikacja spotka się z decyzją o włączeniu jej do planu wydawniczego, zostanie podpisana umowa wydawnicza i nastąpi przyjęcie książki do planu wydawniczego. Następnie zostanie poddana redakcji (konsultacje Autora z Redaktorem), korekcie, opracowaniu DTP (skład), zostanie zaprojektowana okładka. Następnie książka zostanie przygotowana do druku, po którym nastąpi dostawa wydrukowanej książki do magazynu wydawnictwa.

Wydawnictwo będzie odpowiadać również za dystrybucję (sprzedaż przez stronę internetową wydawnictwa i innymi kanałami obsługiwanymi przez wydawnictwo), a także za przekazanie egzemplarzy autorskich, recenzenckich, obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych.

Jak przebiega proces oceny publikacji naukowej?

 1. Tekst publikacji naukowej podlega dwóm recenzjom wydawniczym przygotowanym przez niezależnych recenzentów wskazanych przez wydawnictwo. Recenzenci muszą być specjalistami w dziedzinie, której dotyczy publikacja, być zatrudnieni w odrębnych ośrodkach naukowych (innych niż ośrodek, w którym pracuje Autor), nie uczestniczyć w przewodzie doktorskim, czy postepowaniu habilitacyjnym Autora w charakterze recenzenta.
 2. W przypadku przedkładanych prac posiadających już pozytywne recenzje naukowe Wydawnictwo może ograniczyć się do jednej recenzji wydawniczej.
 3. Recenzenci sporządzają recenzję w terminie ustalonym z wydawnictwem na podstawie umowy, wg ustalonego schematu.
 4. Recenzja musi zawierać:
  a. ocenę oryginalności/nowatorskiego charakteru publikacji
  b. ocenę merytoryczną treści (ze wskazaniem ewentualnych błędów wymagających poprawy)
  c. ostateczną opinię/rekomendację recenzenta (recenzja pozytywna/negatywna/warunkowa).
 5. Wydawnictwo nie publikuje książek, które nie otrzymały dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku recenzji warunkowej (uzależniającej pozytywną opinię od wprowadzenia przez Autora zmian), książka może być przyjęta do wydania po uwzględnieniu przez Autora sugerowanych przez recenzenta poprawek.
 6. Dla publikacji naukowych wydawanych w koedycji z Instytutem Tomistycznym lub Dominikańskim Instytutem Historycznym instytuty te zapewniają recenzje naukowe według własnych ustaleń. Ta zasada może zostać zastosowana analogicznie w przypadku książek wydanych we współpracy z innymi instytucjami naukowymi.

Gdzie wysłać propozycję publikacji naukowej?

Propozycje wydawnictw o charakterze naukowym (wraz z wypełnioną ankietą) można nadsyłać na ten adres.

Jeżeli Twoja propozycja nie spotka się z odpowiedzią w ciągu dwóch miesięcy od jej nadesłania, oznacza to, że została odrzucona.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze