„Listy do Filipian, Kolosan, Filemona” w mediach

XII tom przystępnej, praktycznej i rzetelnej serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” już jest i podobnie jak pozostałe, tak i ten zainteresował naszych czytelników i media. Oto niektóre wzmianki na jego temat.

Tygodnik „Idziemy” (nr 47/2022) oraz idziemy.pl, W Pawłowych okowach, Patryk Lubryczyński:

Publikacja jest wciągającym biblijnym śledztwem.
Pozwala odczuć klimat powstania listów więziennych św. Pawła. Autor stawia szereg ważnych dla czytelnika pytań, m.in.: Gdzie i dlaczego więziono Apostoła Narodów? Czy współcześni świętemu ludzie tak samo rozumieli poszczególne wersety, jak dzisiejsi chrześcijanie? Dlaczego okolicznościowa korespondencja została uznana za Słowo Boże? Dennis Hamm SJ każdy z trzech listów poprzedza osobnym wprowadzeniem. Lektura zasługuje na uwagę ze względu na zróżnicowanie wątków i głęboki ogląd prezentowanych treści. To unikatowa możliwość poznania św. Pawła oraz tego, w jaki sposób był postrzegany przez pierwotny Kościół. Niejednokrotnie autor odnajduje literackie „smaczki”, analizując greckie słowa lub zwroty, które mają szczególny wydźwięk. Objaśnia, co jest w nich znaczącego albo trudnego do oddania we współczesnym języku. Wskazuje na wyjątkową wartość poszczególnych części Pawłowej korespondencji oraz przedstawia jej wpływ na liturgię i naukę Kościoła. Książka zawiera szereg ponadczasowych inspiracji, aby owocnie przeżywać życie chrześcijańskie. Komentarz jest dobrą pomocą dla modlących się Pismem Świętym, katechetów czy duszpasterzy.

opoka.org.pl, Ukazał się katolicki komentarz do Listów do Filipian, Kolosan, Filemona:

Wydawnictwo W drodze kontynuuje uznaną wśród biblistów i miłośników Pisma Świętego 17-tomową serię „Katolicki komentarz do Pisma Świętego”. 12 tomem serii jest komentarz do Listów do Filipian, Kolosan, Filemona.
„Analizowane listy (…) są listami do nas, gdyż nasza wspólnota wiary, licząca sobie już dwa tysiące lat, bardzo wcześnie dostrzegła, że są one natchnionym słowem Boga. Również my, tak jak członkowie domowych Kościołów w Filippi i Kolosach, żyjemy w obecności Jezusa, uznawanego przez nas za Mesjasza i zmartwychwstałego Pana. Nawet jeśli czasy i kultura uległy zmianie, właściwe nam życie i misja Kościoła mają wiele wspólnego z życiem i misją Kościołów pierwotnych” – czytamy w komentarzu Dennisa Hamma SJ (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: opoka.org.pl.

przewodnik-katolicki.pl, Listy do Filipian, Kolosan, Filemona:

Z tekstów tych wiele dowiadujemy się na temat pierwotnych Kościołów w Filippi i Kolosach; wiedza ta może dostarczyć wskazówek i inspiracji naszemu własnemu uczestnictwu w życiu kościelnym dzisiaj. Wszystkie trzy listy w dobitny sposób mówią o tym, jak chrześcijanie doświadczają zbawienia w codzienności (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: przewodnik-katolicki.pl.

doxa.fm, Książka pt.: „Listy do Filipian, Kolosan, Filemona. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”:

„Listy do Filipian, Kolosan, Filemona. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” to propozycja Wydawnictwa W drodze. Z tekstów tych dowiemy się wiele na temat pierwotnych Kościołów w Filippi i Kolosach.

Wszystkie trzy listy mówią o tym, jak chrześcijanie doświadczają zbawienia w codzienności. Znajdziemy tu wskazówki i inspiracje odnoszące się do naszego obecnego uczestnictwa w życiu kościelnym.

Wydawnictwo W drodze kontynuuje uznaną wśród biblistów, a także miłośników Pisma Świętego 17-tomową serię Katolicki Komentarz do Pisma Świętego. Tradycja mówi, że św. Paweł napisał „listy więzienne” w miejscu odosobnienia w Rzymie.

Autorem publikacji jest Dennis Hamm, jezuita, profesor teologii, który przez ponad trzydzieści lat wykładał Pismo Święte na Uniwersytecie Creighton w Omaha.

Więcej informacji znaleźć można na: www.wdrodze.pl.

Radio Doxa jest patronem medialnym książki.

Książki. Magazyn do czytania”, 1 grudnia 2022 r.,, Listy do Filipian, Kolosan, Filemona:

12. tom uznanej przez biblistów se­rii komentarzy do Pisma Świętego

opoka.org.pl, List Pawła do chrześcijan w Filippi – fragment nowego komentarza:

Gdzie został napisany list św. Pawła do chrześcijan w Filippi? Kim są jego adresaci? Po co został napisany i jakie treści przekazuje? – przeczytaj fragment komentarza Dennisa Hamma SJ opublikowanego w serii „Katolicki komentarz do Pisma Świętego”.

List św. Pawła do chrześcijan w Filippi od wieków cieszy się wielką popularnością. Tak jak w Liście do Filemona, apostoł pisze tutaj z wielkim uczuciem oraz ujawnia bardzo dużo na własny temat. Podobnie jak było to w przypadku innych słynnych więźniów – pomyślmy choćby o Nelsonie Mandeli czy Martinie Lutherze Kingu – pozostawanie w zamknięciu skłoniło Pawła do przemyślenia szeregu ważnych kwestii. Na przykład: Co jeśli tutaj umrę? Co dzieje się po śmierci? Czy dobrze przeżyłem swe życie? Czego mogę życzyć ludziom, których tu zostawiam? Jezus wszystko zmienił w moim życiu – jak mogę najlepiej pokazać to innym? Co sądzę o moich wrogach? Jaki sens widzę w cierpieniu? Jak dodawać otuchy innym w ich utrapieniach? Co z tego, czego się tutaj nauczyłem, może im pomóc? Dotyczące tych spraw życiodajne prawdy, przekazane w tym liście przez Pawła, do dziś stanowią pociechę dla milionów czytelników – liczba ta daleko wykracza poza grono pierwotnych adresatów (…).

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: opoka.org.pl.

wszystkoconajwazniejsze.pl, List Pawła do chrześcijan w Filippi:

List św. Pawła do chrześcijan w Filippi – List do Filipian – od wieków cieszy się wielką popularnością. Tak jak w Liście do Filemona, apostoł pisze tutaj z wielkim uczuciem oraz ujawnia bardzo dużo na własny temat. Podobnie jak było to w przypadku innych słynnych więźniów – pomyślmy choćby o Nelsonie Mandeli czy Martinie Lutherze Kingu – pozostawanie w zamknięciu skłoniło Pawła do przemyślenia szeregu ważnych kwestii (…).

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: wszystkoconajwazniejsze.pl.

misyjne.pl, Jadł, pił, pracował, śmiał się i cierpiał. Jezus jako człowiek, Hubert Piechocki:

Wcielenie Jezusa, które świętujemy w tych dniach, to jedna z najważniejszych tajemnic naszej wiary. Bez niej nie byłoby przecież całej tajemnicy odkupienia – śmierci i zmartwychwstania. Zapraszam na krótką refleksję wokół tej tajemnicy. 

Zajrzymy dziś do Listu do Filipian. W drugim rozdziale tekstu św. Pawła znajdziemy „Hymn o Chrystusie”. To właśnie tam odkryjemy kilka cennych myśli związanych z wcieleniem. Aby je lepiej zrozumieć sięgnąłem do „Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego”. Właśnie nakładem wydawnictwa W drodze ukazał się kolejny tom tego cyklu – poświęcony Pawłowym listom do Filipian, Kolosan i Filemona. Jego autorem jest Dennis Hamm SJ. 

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: misyjne.pl.

Radio Nadzieja, 16 stycznia 2023 r., Anna Czytowska:

Polska Metropolia Warszawska”, 5 stycznia 2023 r., Św. Paweł zabiera się za pisanie Listów, Lucjan Strzyga:

Dennis Hamm – amerykański jezuita, profesor teologii, ekspert od Ewangelii według św. Łukasza, to ważna figura wśród bibli-stów. Dlaczego? O tym na końcu tego tekstu.

Poznańskie Wydawnictwo W Drodze wydało właśnie jego ko­mentarze do Nowego Testamentu, a konkretnie do Listu do Fili-pian, Kolosan i do Filemona. To kolejny, 12. tom serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”.

Zbawienie w codzienności

Z tekstów tych – dowodzi Hamm – nie tylko sporo dowia­dujemy się na temat pierwotnych Kościołów w Filippi i Kolo­sach, ale wiedza ta może dostarczyć wskazówek i inspiracji na­szemu własnemu uczestnictwu w życiu kościelnym dzisiaj. Wszystkie trzy listy w dobitny sposób mówią o tym, jak chrze­ścijanie doświadczają „zbawienia w codzienności”.

„Analizowane listy (…) są listami do nas, gdyż nasza wspól­nota wiary, licząca sobie już dwa tysiące lat, bardzo wcześnie dostrzegła, że są one natchnionym słowem Boga. Również my, tak jak członkowie domowych Kościołów w Filippi i Kolosach, żyjemy w obecności Jezusa, uznawanego przez nas za Mesjasza i zmartwychwstałego Pana. Nawet jeśli czasy i kultura uległy zmianie, właściwe nam życie i misja Kościoła mają wiele wspól­nego z życiem i misją Kościołów pierwotnych” – pisze Hamm.

Wdzięczność św. Pawła

Teza o ponadczasowym znaczeniu Nowego Testamentu ni­czym nowym. Weźmy np. List do Filipian. Apostoł Paweł nie na­pisał go w odpowiedzi na jakiś przeżywany przez nich kryzys, tak jak miało to miejsce w przypadku Galatów i Kolosan. Napisał go po to, by wyrazić swoją wdzięczność i miłość do tamtejszych chrześcijan.

Kościół w Filippi wspierał bowiem służbę Pawła hojniej niż ja­kikolwiek inny (por. 2 Kor 8,11; Flp 4,15-18). W liście łatwo więc można zauważyć miłość Pawła do tych ludzi wyrażającą się w sło­wach zachęty, by żyli w radości i jedności (Flp 1,3-5.25-26; 4,1).

Teologiczny gigant

Przedstawmy sylwetkę Denisa Hamma. Jest jezuita półwie­cza, profesorem teologii, ekspertem Ewangelii według św. Łuka­sza i autorem licznych publikacji na temat jej znaczenia dla rela­cji żydowsko-chrześcijańskich. Doktorat z literatury biblijnej obronił na Uniwersytecie St. Louis. Był członkiem Yale School of Divinity, badaczem w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzy­mie, stypendystą Ekumenicznego Instytutu Badań nad Kulturą w Collegeville oraz w Instytucie Ekumenicznym Tantur w Jero­zolimie. Przez ponad trzydzieści lat wykładał Pismo Święte na Uni­wersytecie Creighton w Omaha. Kierował katedrą katolickich studiów teologicznych. Ponadto jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Biblistów, Towarzystwa Literatury Biblijnej, Ko­legium Teologicznego i Pax Christi. A w latach 1996-1999 pisał nawet cotygodniową rubrykę „Word” dla czasopisma „Ame­rica”.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze