Jakub Bluj OP

urodzony w 1980 r. – dominikanin, doktor nauk biblijnych.

Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 2002 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2009 roku. W latach 2011-2015 odbywał studia licencjackie w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Po uzyskaniu licencjatu wyjechał do Jerozolimy, gdzie mieszkał i studiował do 2022 roku w tamtejszej dominikańskiej szkole biblijnej École Biblique et Archéologique.

8 listopada 2022 r. miała miejsce obrona rozprawy doktorskiej z nauk biblijnych Jakuba Bluja OP École Biblique et Archéologique w Jerozolimie. Praca zatytułowana „Divine Mercy according to the book of Ben Sira (Sirach) in its Hebrew, Greek, and Syriac versions” (Miłosierdzie Boże według Księgi Syracha 15,11-18,14. Porównanie wersji hebrajskiej, greckiej i syryjskiej), została napisana pod kierunkiem prof. Jean-Sebastiana Reya z Université de Lorraine i prof. Paul-Marie Chango OP z École Biblique et Archéologique.
W skład komisji wchodzili: jej przewodniczący, prof. Anthony Giambrone OP (École Biblique et Archéologique), prof. Núria Calduch-Benages (Pontificia Università Gregoriana), prof. Noam Mizrahi (Hebrew University of Jerusalem), prof. Claire Placial (Université de Lorraine) i prof. Eshbal Ratson (Tel Aviv University).

Jakub Bluj OP zbadał temat miłosierdzia Bożego w hellenistycznej księdze Ben Sira, skupiając się na serii perykop Syr 15,11-18,14. Księga ta zachowała się w różnych formach tekstowych. Około dwie trzecie tekstu istnieje w języku hebrajskim, czyli języku oryginału. Większość zachowanych tekstów jest jednak znacznie późniejsza od oryginału. Ojciec Bluj OP zdecydował się na ambitny projekt, aby porównać trzy tradycje tekstu: hebrajską (manuskrypty z Kairu Genizah), grecką (LXX) i syryjską (Peszitta). Dzięki zastosowaniu metod krytyki tekstualnej, krytyki redakcyjnej i krytyki historycznej udało mu się pokazać, w jaki sposób wspomniane tradycje różnie rozumiały boskie miłosierdzie i jakie były przyczyny odmiennego pojmowania tego tematu. Przyznając tytuł doktorski, członkowie komisji podkreślili, że ocena końcowa nie mogłaby być inna niż summa cum laude. [za info.dominikanie.pl]

Życzenia imieninowe przyjmuje 21 października.