„Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu”, t. 68. „Wykład listów św. Pawła: List do Hebrajczyków”, św. Tomasz z Akwinu

„List do Hebrajczyków” jest jednym z bardziej zagadkowych pism Nowego Testamentu, gdy chodzi o ustalenie jego autorstwa, adresatów czy daty powstania.

Św. Tomasz przyjmuje, podobnie jak wielu innych dawnych autorów, że wyszedł on spod pióra św. Pawła. Na listy Pawłowe Akwinata patrzy zaś jako na pewną całość. Dostrzega w nich nie tylko zbiór pism okolicznościowych napisanych do rozmaitych adresatów, ale przede wszystkim owoc Bożego natchnienia. Jak pisze o tym dr Jörgen Vijgen we wstępie do jednego z wydań Wykładu „Listu do Hebrajczyków”:

Prawdy objawione „na mocy boskiego dekretu, są przekazywane i wyrażane przez Pawła, aby uczynić te prawdy dostępnymi i przekazać je przyszłym czytelnikom.


Według Tomasza „cała (…) ta nauka pochodzi z łaski Chrystusa (…). Po pierwsze, o ile znajduje się ona w samej głowie, mianowicie w Chrystusie – w ten sposób sławi się ją w Liście do Hebrajczyków” (Prolog do Wykładu „Listu do Rzymian”). Dla Akwinaty centralnym tematem Listu jest właśnie pierwszeństwo Chrystusa i Jego „wyższość” nad aniołami, nad Mojżeszem czy nad kapłaństwem starotestamentalnym.

Komentowanie Pisma Świętego należało do podstawowych zadań wykładowcy na średniowiecznym uniwersytecie. Teologia była wówczas jedną dyscypliną, dopiero później pojawiły się rozróżnienia, m.in. na biblistykę i teologię systematyczną. Biblia odgrywała podstawową rolę w ustaleniu artykułów wiary, które zgodnie z Tomaszową metodą uprawiania teologii stanowią jej zasady i są punktem wyjścia dla dalszej refleksji.

Znaczna część komentarzy biblijnych św. Tomasza dotarła do nas jako reportatio, czyli zapis wykładu sporządzony przez jednego ze studentów lub sekretarza, podobnie jest w przypadku Wykładu „Listu do Hebrajczyków”. Uczeni rozmaicie  datują czas powstania tego tekstu. Jest on swej formie tekstem scholastycznym i odnajdujemy w nim właściwe dla tej epoki instrumenty: kwestie, argumenty przeciwne do własnej tezy, noty, podziały i rozróżnienia – elementy obecne także w innych dziełach Świętego Tomasza, często w bardziej rozbudowanym kształcie. Mimo tej niełatwej dla współczesnego czytelnika formy, Wykład „Listu do Hebrajczyków” zawiera głęboką treść duchową i zaprasza do medytacji nad słowami Pisma Świętego.

O serii: 

Dzieła św. Tomasza, zebrane w ramach 70-tomowej serii Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, należą do europejskiego i światowego kanonu intelektualnego i stanowią ważną inspirację do pogłębionych intelektualnych poszukiwań. 
 
Tomaszowe dzieło, w zależności od tłumaczenia, liczy od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy stron. Do jego spuścizny odwołują się nie tylko katolicy, lecz również chrześcijanie innych wyznań, a także niewierzący specjaliści rozmaitych nauk humanistycznych, w tym ekonomiści i politycy. 
 
Serię opracowują: Fundacja Pro Futuro Theologiae, Instytut Tomistyczny i Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze. W projekcie bierze udział wielu wybitnych tłumaczy oraz badaczy twórczości św. Tomasza z Akwinu. 
 
Projekt  Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. 

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze