Wiktor Szymborski

urodzony w 1981 roku – doktor habilitowany, adiunkt w Zakładzie Historii Kultury i Edukacji Historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jego zainteresowania naukowe to historia Kościoła w epoce średniowiecza i nowożytności ze szczególnym uwzględnieniem dziejów zgromadzeń zakonnych, historia kultury w epoce staropolskiej oraz dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 2005 roku ukończył studia magisterskie w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cztery lata później obronił rozprawę doktorską pt. Odpusty w Polsce średniowiecznej, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Stopki. W 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie historii.

Jest członkiem takich towarzystw naukowych jak Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk oddz. w Krakowie. Ponadto współtworzy i prowadzi projekt „Kraków mniej znany”, przybliżający niewidomym i niedowidzącym pomijane przez turystów zabytki dawnej stolicy.

Prywatnie chętnie podróżuje z rodziną i towarzyszy córkom w odkrywaniu świata, a szczególnie piękna przyrody.

Nakładem wydawnictwa Esprit ukazała się jego książka Bracia z ulicy Freta. Studia nad dominikanami warszawskimi w epoce nowożytnej.