Wyznanie win i prośba o przebaczenie

Wyznanie win i prośba o przebaczenie

Oferta specjalna -25%

Pięć dowodów na istnienie Boga

0 opinie
Wyczyść

Oto pełny polski tekst „Wyznania win i prośby o przebaczenie”, ogłoszonego na niedzielnej Mszy świętej z okazji Dnia Przebaczenia pod przewodnictwem Jana Pawła II. Odmówiono je po kazaniu Papieża w czasie Mszy św., której przewodniczył on 12 marca w Bazylice św. Piotra. Poszczególne wezwania wygłaszali kardynałowie i arcybiskupi, stojący na czele poszczególnych urzędów watykańskich.

Wezwanie wstępne

Ojciec Święty: Bracia i Siostry, błagajmy z ufnością Boga, naszego Ojca, miłosiernego i litościwego, nieskorego do gniewu, Boga wielkiej miłości i wierności, aby wejrzał na skruchę swojego ludu, który pokornie wyznaje swe winy, i okazał mu swoje miłosierdzie.

Wszyscy modlą się przez chwilę w milczeniu

I. Ogólne wyznanie grzechów

KARD. B. GANTIN: Módlmy się, aby Duch Święty natchnął nas do wyznania grzechów i do skruchy, aby nasz ból był świadomy i głęboki oraz byśmy dokonali prawdziwego oczyszczenia pamięci, uznając z pokorą winy przeszłości, i weszli na drogę szczerego nawrócenia.

Modlitwa w milczeniu

OJCIEC ŚWIĘTY: Boże, Twój Kościół pielgrzymujący, nieustannie przez Ciebie uświęcany krwią Twego Syna, w każdej epoce gromadzi w swojej wspólnocie wiernych promieniejących świętością oraz tych, którzy okazując Ci nieposłuszeństwo, zaprzeczają wyznawanej wierze i świętej Ewangelii. Ty, który pozostajesz wierny nawet wówczas, gdy my dopuszczamy się niewierności, przebacz nam nasze winy i pozwól nam być pośród ludzi Twoimi prawdziwymi świadkami. Przez Chrystusa, Pana naszego…

II. Wyznanie win popełnionych w służbie prawdy

KARD. JOSEPH RATZINGER (prefekt Kongregacji Nauki Wiary): Módlmy się, aby każdy z nas, uznając, że także ludzie Kościoła w imię wiary i moralności posługiwali się czasem metodami nieewangelicznymi, choć w słusznym dążeniu do obrony prawdy, umiał naśladować Pana Jezusa, który jest cichy i pokornego serca.

Modlitwa w milczeniu

OJCIEC ŚWIĘTY: Panie, Boże wszystkich ludzi, w niektórych epokach dziejów chrześcijanie przyzwalali czasem na praktykę nietolerancji i nie kierowali się największym przykazaniem miłości, oszpecając przez to oblicze Kościoła, Twojej Oblubienicy. Okaż miłosierdzie swoim grzesznym synom i wejrzyj na nasze postanowienie, aby szukać prawdy i krzewić ją łagodnie i z miłością, w przekonaniu, że prawda nie inaczej się narzuca, jak tylko mocą samej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego…

III. Wyznanie grzechów, które naruszyły jedność Ciała Chrystusa

KARD. ROGER ETCHEGARAY (przewodniczący Głównego Komitetu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000): Módlmy się, aby uznanie grzechów, które rozerwały jedność Ciała Chrystusa i zraniły braterską miłość, utorowało drogę ku pojednaniu i wspólnocie wszystkich chrześcijan.

Modlitwa w milczeniu

OJCIEC ŚWIĘTY: Ojcze miłosierny, w przeddzień swej męki Twój Syn modlił się o jedność wierzących w Niego: oni jednak, sprzeciwiając się Jego woli, poróżnili się i podzielili, potępiając się wzajemnie i zwalczając. Wzywamy usilnie Twego przebaczenia i prosimy Cię o dar skruszonych serc, aby wszyscy chrześcijanie, pojednani z Tobą i ze sobą nawzajem, połączeni w jedno ciało i jednego ducha, mogli na nowo przeżyć radosne doświadczenie pełnej komunii. Przez Chrystusa, Pana naszego…

IV. Wyznanie win popełnionych w stosunku do Izraela

KARD. EDWARD I. CASSIDY (przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan): Módlmy się, aby pamiętając o cierpieniach, jakich zaznał Izrael w ciągu dziejów, chrześcijanie umieli uznać grzechy, popełnione przez wielu z nich przeciwko ludowi przymierza i błogosławieństw, a przez to zdołali oczyścić swoje serca.

Modlitwa w milczeniu

OJCIEC ŚWIĘTY: Boże naszych ojców, który wybrałeś Abrahama i jego potomstwo, aby Twoje Imię zostało zaniesione narodom: bolejemy głęboko nad postępowaniem tych, którzy w ciągu dziejów przysporzyli cierpień tym Twoim synom, a prosząc Cię o przebaczenie, pragniemy tworzyć trwałą więź prawdziwego braterstwa z ludem przymierza. Przez Chrystusa, Pana naszego…

V. Wyznanie win popełnionych przez czyny przeciw miłości, pokojowi, prawom narodów, godności kultur i religii

KARD. FRANCIS ARINZE (przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego): Módlmy się, aby dzięki kontemplacji Jezusa, naszego Pana i naszego Pokoju, chrześcijanie umieli żałować za słowa i czyny, które podyktowała im nieraz pycha, nienawiść, żądza panowania nad innymi, niechęć do wyznawców innych religii i do słabszych grup społecznych, takich jak imigranci i Cyganie.

Modlitwa w milczeniu

OJCIEC ŚWIĘTY: Władco świata, Ojcze wszystkich ludzi, przez swojego Syna wezwałeś nas, byśmy miłowali nieprzyjaciół, dobrze czynili tym, którzy nas nienawidzą, i modlili się za naszych prześladowców. Wielokrotnie jednak chrześcijanie sprzeniewierzyli się Ewangelii i ulegając logice przemocy, pogwałcili prawa ludów i narodów, okazując pogardę dla ich kultur i tradycji religijnych: okaż się cierpliwy i miłosierny wobec nas i przebacz nam! Przez Chrystusa, Pana naszego…

VI. Wyznanie grzechów godzących w godność kobiety i jedność rodzaju ludzkiego

ABP STEPHEN FUMIO HAMAO (przewodniczący Papieskiej Rady Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych): Módlmy się za wszystkich, których ludzka godność została zraniona a prawa podeptane; módlmy się za kobiety tak często poniżane i dyskryminowane i uznajmy, że istnieją formy biernego przyzwolenia, za które winy ponosili również chrześcijanie.

Modlitwa w milczeniu

OJCIEC ŚWIĘTY: Boże, nasz Ojcze, Ty stworzyłeś człowieka, mężczyznę i kobietę, na swój obraz i podobieństwo, i zechciałeś, aby istniała wielość narodów w jedności ludzkiej rodziny; czasem jednak równość Twoich dzieci nie była uznawana, a chrześcijanie stawali się winni postaw, które prowadziły do zepchnięcia innych na margines lub poza nawias społeczeństwa, pozwalali bowiem na dyskryminację z powodu różnic rasowych albo etnicznych. Przebacz nam i udziel łaski uleczenia ran nadal otwartych w Twojej wspólnocie na skutek grzechu, tak abyśmy wszyscy czuli się Twoimi dziećmi. Przez Chrystusa, Pana naszego…

VII. Wyznanie grzechów w dziedzinie podstawowych praw człowieka

ABP FRANÇOIS XAVIER NGUYEN VAN THUAN (przewodniczący Papieskiej Rady Iustitia et Pax): Módlmy się za wszystkich ludzi na świecie, zwłaszcza za niepełnoletnie ofiary przemocy, za ubogich, odepchniętych, ostatnich; módlmy się za najbardziej bezbronnych, za dzieci nienarodzone, zabijane w łonie matki, a nawet wykorzystywane do badań eksperymentalnych przez ludzi, którzy nadużyli możliwości, jakie stwarza technologia, i sprzeniewierzyli się celom nauki.

Modlitwa w milczeniu

OJCIEC ŚWIĘTY: Boże, nasz Ojcze, który słyszysz zawsze wołanie ubogich, ileż razy także chrześcijanie nie rozpoznali Ciebie w tych, co cierpią głód, pragnienie i nagość, w prześladowanych i uwięzionych, w pozbawionych wszelkiej możliwości samoobrony, zwłaszcza w początkowym okresie życia. Za wszystkich, którzy dopuścili się niesprawiedliwości, pokładając ufność w bogactwie i władzy, a gardząc maluczkimi, szczególnie drogimi Tobie, prosimy Cię o przebaczenie: zmiłuj się nad nami i wejrzyj na naszą skruchę. Przez Chrystusa, Pana naszego…

Modlitwa w milczeniu

OJCIEC ŚWIĘTY: Ojcze miłosierny, Twój Syn Jezus Chrystus, sędzia żywych i umarłych, przez uniżenie swojego pierwszego przyjścia wybawił ludzkość od grzechu, a gdy powróci w chwale, będzie sądził wszystkie winy: naszym ojcom, naszym braciom i nam, sługom Twoim, którzy przynagleni przez Ducha Świętego powracamy do Ciebie z sercem pełnym skruchy, udziel swego miłosierdzia i odpuszczenia grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego…

(KAI)

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze