Barbara Strzałkowska

doktor teologii biblijnej, wykładowczyni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Specjalizuje się w księgach mądrościowych Starego Testamentu i studiach nad Septuagintą.