„Listy do Filipian, Kolosan, Filemona. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” , Dennis Hamm SJ

Wydawnictwo W drodze kontynuuje uznaną wśród biblistów i miłośników Pisma Świętego 17-tomową serię Katolicki Komentarz do Pisma Świętego. 12. tomem serii jest komentarz do Listów do Filipian, Kolosan, Filemona.

Analizowane listy (…) są listami do nas, gdyż nasza wspólnota wiary, licząca sobie już dwa tysiące lat, bardzo wcześnie dostrzegła, że są one natchnionym słowem Boga. Również my, tak jak członkowie domowych Kościołów w Filippi i Kolosach, żyjemy w obecności Jezusa, uznawanego przez nas za Mesjasza i zmartwychwstałego Pana. Nawet jeśli czasy i kultura uległy zmianie, właściwe nam życie i misja Kościoła mają wiele wspólnego z życiem i misją Kościołów pierwotnych.

– czytamy w komentarzu Dennisa Hamma SJ.

Z tych listów dowiadujemy się wiele na temat pierwotnych Kościołów w Filippi i Kolosach; wiedza ta może dostarczyć wskazówek i inspiracji naszemu własnemu uczestnictwu w życiu kościelnym dzisiaj. Wszystkie trzy listy w dobitny sposób mówią o tym, jak chrześcijanie doświadczają zbawienia w codzienności. Bardzo treściwe modlitwy przenikające treść listów oraz uwypuklenie ich na początku każdego z tekstów pokazują, że modlitwa od zawsze odgrywała kluczową rolę w chrześcijańskim życiu.

Listy do Filipian, Kolosan, Filemona zwykło się nazywać „listami więziennymi”. Święty Paweł pisał je bowiem, znajdując się w miejscu odosobnienia. Każdy z nich poprzedzony jest oddzielnym wprowadzeniem.

Apostołowi udało się ująć wiarę i praktyki pierwszych chrześcijan za pomocą tak poruszających i pamiętnych słów, że jego listy szybko zaczęto uważać za mające wartość nie tylko w kontekście tych sytuacji, które sprowokowały ich napisanie, oraz nie tylko w odniesieniu do tych konkretnych Kościołów i osób, do których były one pierwotnie adresowane.

Tradycyjnie zakłada się, że Paweł napisał listy więzienne w Rzymie. Podczas bardzo krótkich aresztowań w Filippi i Jerozolimie nie mógł on mieć czasu na pisanie listów. W trakcie pobytu w więzieniu cezarejskim wprawdzie dysponował mnóstwem czasu, ale miejsce to było położone w wielkiej odległości od Efezu, Filippi oraz Kolosów. Natomiast Dzieje Apostolskie ukazują Pawła jako przyjmującego licznych gości, głoszącego im królestwo Boże i nauczającego ich o Panu Jezusie podczas przebywania w areszcie domowym w Rzymie (Dz 28,23.31), który wydaje się stanowić atrakcyjną odpowiedź na kwestię lokalizacji. W konsekwencji kaznodzieje i komentatorzy przez wieki przyjmowali, że właśnie Rzym był tym miejscem, w którym Paweł napisał listy więzienne.

– czytamy we Wprowadzeniu do listów więziennych.

Istnieje jeszcze piąty list – mianowicie Drugi List do Tymoteusza – w którym apostoł przedstawiony jest jako piszący z więzienia, ale ponieważ tradycyjnie jest on zaliczany (wraz z Pierwszym Listem do Tymoteusza oraz Listem do Tytusa) do zbioru określanego mianem listów pasterskich, przeważnie nie uwzględnia się go wśród pozostałych listów więziennych.

Premiera tomu Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza, List do Tytusa. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego zaplanowana jest na luty 2023 r. 

Patronat nad książką objęli:

„Gość Niedzielny”, „Przewodnik Katolicki”, „OREMUS”, tygodnik „Idziemy”, „Christianitas”, „Wszystko co Najważniejsze”, „Teologia Polityczna”, miesięcznik „W drodze”, Opoka.org.pl, dominikanie.pl, Radio Emaus, Radio Nadzieja, Radio Doxa

O autorze:

Dennis Hamm SJ – jezuita, profesor teologii, autor licznych publikacji na tematy związane z Nowym Testamentem. Ukończył studia literaturoznawcze i filozoficzne. Doktorat z literatury biblijnej obronił na Uniwersytecie St. Louis. Był członkiem Yale School of Divinity, badaczem w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie oraz stypendystą w Instytucie Ekumenicznym w Tantur k. Jerozolimy. Przez ponad trzydzieści lat wykładał Pismo Święte na Uniwersytecie Creighton w Omaha. Jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Biblistów, Towarzystwa Literatury Biblijnej, Kolegium Teologicznego i Pax Christi.

O serii:

Przystępna, praktyczna, rzetelna seria Katolicki Komentarz do Pisma Świętego obejmuje 17 tomów komentarzy do każdego zdania Nowego Testamentu. Jej adresatami są zarówno duszpasterze, jak również osoby szukające pomocy w osobistej lekturze Słowa. 
 
O unikalności serii stanowi po pierwsze fakt przytaczania przez autorów osiągnięć biblistów. Nie zagłębiają się oni w dyskusję, ale prezentują wnioski, które są najbardziej uzasadnione i dość powszechnie akceptowane przez biblistów. Po drugie, wskazują na użycie tekstu w tradycji Kościoła. Obficie odwołują się do Ojców Kościoła, Katechizmu i dogmatów. Po trzecie, wyjaśniają tekst tak, by łatwo można było przełożyć go na praktykę życia i modlitwy. Dzięki temu czytelnik nie musi być studentem biblistyki ani teologiem, księdzem czy katechetą, żeby oprzeć się na przystępnej i rzetelnej interpretacji Biblii przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II. 
 
Oprócz bogactwa merytorycznego poszczególne tomy serii to także przyjazny format, oprawa, skład oraz dwukolorowe wnętrze, pozwalające wyróżnić wybrane elementy dzieła. 
 
Więcej informacji o serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego na stronie: kkps.wdrodze.pl

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze