Mariusz Tabaczek OP

urodzony 15 sierpnia 1980 r. w Rzeszowie – polski dominikanin, doktor habilitowany filozofii UKSW w Warszawie, wcześniej uzyskał doktorat z teologii systematycznej i filozoficznej (Ph.D.) na Graduate Theological Union, Berkeley (CA), a wcześniej licencjat kościelny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Instytutu Tomistycznego, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, Dominikańskiej Szkoły Filozofii i Teologii w Krakowie, Instytutu Tomistycznego Angelicum, dyrektor Studium Dominicanum w Warszawie, wicedziekan Wydziału Teologicznego Angelicum (od kwietnia 2023 r.)

Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 2001 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 r.

W latach 2008-2011 mieszkał w Poznaniu, gdzie był sekretarzem redakcji dominikańskiego miesięcznika „W drodze” oraz duszpasterzem DA. W 2011 roku wyjechał na studia do Oakland (USA). Po powrocie w 2017 roku zamieszkał w Warszawie. We wrześniu 2020 roku przeniósł się do Rzymu, gdzie razem z Thomasem Davenportem OP kieruje nowym projektem Instytutu Tomistycznego Angelicum – Project for Science and Religion.

Wykład ojca Tabaczka OP w Obserwatorium wiary: Czy Bóg stworzył świat w 6 dni? [AUDIO + SLAJDY]

Interesuje się dialogiem między naukami szczegółowymi i teologią, teologią przyczynowości Bożej, filozofią nauki, filozofią biologii, filozofią przyczynowości, współczesną metafizyką, nowym arystotelianizmem.

Debata o aksjologii i metafizyce | DC2019

5 października 2023 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nadał Mariuszowi Tabaczkowi OP stopień naukowy doktora habilitowanego.
Nadanie stopnia doktora habilitowanego Ojcu Mariuszowi opierało się o zatytułowany „Arystotelesowsko-tomistyczna interpretacja teorii ewolucji – W oparciu o klasyczne rozumienie przyczynowości i oraz klasyczną koncepcję działania Boga w świecie” cykl artykułów i wybranych fragmentów monografii. W cyklu tym Mariusz Tabaczek OP rozwija oryginalną myśl dotyczącą współczesnej wersji teizmu ewolucyjnego, w oparciu o filozofię Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu wchodzi w polemikę z tendencją do traktowania ewolucji jako aspektu Boskiego aktu stworzenia.
Komisja Habilitacyjna oraz nadająca stopień doktora habilitowanego Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia UKSW uznały, że zaproponowany przez Mariusza Tabaczka OP „model stwarzania i ewolucji jest wartościową i interesującą alternatywą wobec współczesnych propozycji kreacjonizmu ewolucyjnego”. Doceniony został również znaczący, mający międzynarodowy charakter, dorobek: jego publikacje w znanych i cenionych czasopismach, a także doświadczenie organizacyjne i dydaktyczne. [za info.dominikanie.pl].
Habilitacja Mariusza Tabaczka OP była możliwa dzięki hojnemu wsparciu jednego z mecenasów Studium Dominikańskiego; więcej o tym projekcie.

Autor licznych publikacji i książek. Jest także autorem posłowia książki Ewolucja w świetle wiary. Perspektywa tomistyczna, której autorami są: Nicanor Pier Giorgio Austriaco OP, James Brent OP, Thomas Davenport OP, John Baptist Ku OP.

Pisze blog Search For Truth.

Życzenia imieninowe przyjmuje 19 stycznia.